Hopper Scale

Hopper Scale 

ฮอปเปอร์ สเกล หรือ เรียกในชื่ออื่นๆว่า ถังชั่ง ถังผสม Batching Scale หรือ Batching System

การทำงานหลักๆ คือ การติดตั้งโหลดเซล ( Loadcell )  เพื่อรับน้ำหนักถัง  แล้วส่งสัญญาณไปยังจอแสดงผล ( weighing indicator ) โดยที่จอแสดงผลอาจจะทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ เช่น PLC เพื่อควบคุมการชั่ง ผสมสูตร ( Batching ) เติมสาร  ( filling )ถ่ายสารออก ( Dosing ) เป็นต้น

ข้อควรตระหนัก

1) ปัญหา ส่วนใหญ่ที่พบ ในระบบการชั่งแบบนี้ คือ ระบบ Mechanic ออกแบบไม่เหมาะสม หรือ ใช้งานไประยะนึง แล้ว ระบบโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การชั่งไม่แม่นยำ เที่ยงตรง

2) ระวังเรื่องงาน เชื่อม ซ่อมบำรุง หากมีการคีบกราวด์ คร่อมโหลดเซล อาจจะทำให้โหลดเซลบางตัวหรือทั้งหมดเสีย หายได้

3) การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม กับพื้นที่ใช้งาน เช่น

           -พื้นที่มีการกัดกร่อนสูง  ต้องเลือกใช้ โหลดเซล สเตนเลส ที่เป็น Hermetically Sealed 

           -พื้นที่ Hazardous Area ต้องเลือกให้อุปกรณ์ Explosion proof เป็นต้น

4) สัญญาณรบกวน ( Noise ) เป็นปัญหาใหญ่อย่างนึงในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเหตุว่า มีการใช้งานเครื่องจักร หลากหลายประเภท  หาก

    จำเป็นก็ต้องแยก Ground ของระบบเครื่องชั่งออกจาก Ground รวมของโรงงาน หรือ อย่างน้อย ระบบ Ground ของเครื่องมือวัดควรจะแยกออก

    จาก ระบบ Ground ของเครื่องจักรหนัก เป็นต้น 

5) การตัดต่อสายสัญญาณ บางประเภท เช่น สายโหลดเซล อาจจะนำมาซึ่งปัญหาเรื่องการอ่านค่าน้ำหนัก ได้ เพราะ ค่าความต้านทานของตัว

    โหลดเซล ได้รับการปรับแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว การตัดต่อที่ไม่สมบูรณ์ การที่มีโอกาสทำให้น้ำ และ ความชื้น เข้าไปยังตัวโหลดเซล

    อาจจะทำให้ค่าน้ำหนักที่ได้ไม่ถูกต้อง

 

Visitors: 28,094