Explosion Proof Scale

Explosion Proof Scale

การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักในพื้นที่ Hazardous Area มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

1) การจำแนกพื้นที่ใช้งาน เช่น Zone 1, Zone 2 

2) การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องชั่ง ให้เหมาะกับพื้นที่

3) การติดตั้ง การเดินสายไฟ การเลือกใช้แบตเตอร์รี่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

 

ความเข้าใจเบื้องต้น

การเกิดประกายไฟอย่างไม่ตั้งใจในพื้นที่ที่ก๊าช ไอระเหย ฝุ่น หมอกควัน อาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้ ดังนั้นจึงมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติตามในระดับสากลเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวต่อทรัพย์สินหรือชีวิต
มาตรการต่างๆส่วนใหญ่แล้วใช้กับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีที่มีโอกาสของการรั่วไหลของสารเคมีระหว่างกระบวนการผลิต แปรรูป ขนถ่าย และจัดเก็บ ของวัตถุไวไฟดังที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการติดตั้งในบริเวณที่มีฝุ่นที่ติดไฟได้ที่เกิดจากกระบวนการบด การปั้นเม็ด ( การสี การร่อน ) เช่น โรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง 

ปัจจัยหลัก 3 อย่างที่ทำให้เกิดการระเบิด  

1) อ๊อกซิเจน ที่อยู่ในอากาศบริเวณนั้นๆ

2) เชื้อเพลิงที่ติดไฟที่อยู่ในบริเวณนั้น  เช่น แก๊ช ไอระเหย ฝุ่น 

3) แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น อุปกรณ์เครื่องชั่ง การติดตั้ง หรืออื่นๆที่ทำให้เกิดความร้อน 

ประกายไฟหรือเปลวไฟไม่ใช่ต้นกำเนิดเพียงอย่างเดียวของการระเบิด ในบางครั้งการเพิ่มของอุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า อาจจะเป็นต้นเหตุของการระเบิดก็ได้  หากว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีค่ามากกว่าอุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง ( Auto Ignation Temp )ของสาาเคมีที่อยู่บริเวณนั้นๆ 

 

 ATEX explosion triange

 

เพียงแค่เรากำจัด หรือ ควบคุม 1 ในเหตุปัจจัยทั้ง 3 อย่างก็จะสามารถ ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดได้  

ในที่นี้ การเลือกใช้ เครื่องชั่งที่เหมาะสม การติดตั้งที่ถูกวิธี ถือเป็นการ ป้องกันไม่ให้ มีต้นกำเนิดของประกายไฟ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างบน

Visitors: 28,094