Combo Inspection

พื้นที่ติดตั้งมีจำกัด

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

ใช้งานง่าย ทุกอย่างอยู่ในเครื่องเดียว

In trend ไปกับนวัตกรรมใหม่ๆ

 

เหล่านี้คือเหตุผล ว่าทำไม ต้องเลือกใช้เครื่อง Combo Inspection ของ iLECTRIC  ไม่ว่าจะตรวจเช็คน้ำหนัก ตรวจจับโลหะ ตรวจเช็คบาร์โค๊ด ตรวจเช็ค Datecode หรือ Date-Lot  2 ประเภทอยู่ในเครื่องเดียว หรือ  3 ชนิด 4 ชนิด อยู่ในเครื่องเดียวกัน

 

 

Visitors: 28,094