Solutions เพื่อความคิดใหม่ ทางเลือกใหม่

1) มีปัญหาการใช้งานในเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ ที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเรา

2) มีปัญหากับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ และคาดว่า สินค้าหรือบริการของเราสามารถประยุกต์ ใช้สำหรับแก้ปัญหาได้

3) ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร หรือ วิธีการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

4) มีความคิดต้นเรื่อง หรือ idea เบื้องต้นแล้ว ต้องการหาคนมาช่วยคิดต่อยอด และลงมือปฏิบัติ

5) รูปแบบกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ ทำงานมานานมากๆ ต้องการ update เทคโนโลยี

6) Supplier เจ้าเดิมผูกขาดการทำงานมานาน ต้องการมีคู่เทียบ เพื่อเพิ่มบรรยากาศการแข่งขันการให้บริการ

7) รู้สึกว่าเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ น่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้

8) ต้องการบันทึกข้อมูลเครื่องจักร ไว้ตรวจสอบย้อนหลัง  5-10  ปี

9) มีพื้นที่จำกัด ต้องการลดขนาดเครื่องจักร ลดความยาวสายพาน รวมเครื่องจักรบางตัวเข้าด้วยกัน ( Combine )

 

หากท่านมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อนึง บางข้อ หรือหลายๆข้อดังที่กล่าวมา กรุณาติดต่อเรา

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,094